Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201760680

 •    Vyhlásenie zákazky
  14.11.2017 14:10
 •    Predkladanie ponúk
  20.11.2017 08:00
 •    Ukončenie zákazky
  20.11.2017 08:38
 •    Zazmluvnenie zákazky
  20.11.2017 08:50

Z201760680

OF-150285

zazmluvnená

738298

Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce

Veľký Dvor 12, Želiezovce, 93701, SVK

31571697

GLOBUS spol. s r.o.

Lieskovská cesta 472, Zvolen, 96001, SVK

Predmet zákazky

Spracovaná zelenina a spracované ovocie

Uhorky, Hrášok, Fazuľové struky, Paprika jabĺčková ALMA, Lečo, Paradajkový pretlak, Červená repa, Feferóny, Kukurica, Šampiňóny, Chren čerstvý mletý, Cesnaková pasta, Čalamáda, Čerešňový kompót, Broskyňový kompót, Marhuľový kompót, Slivkový kompót, Ananásový kompót

 • 15330000-0 - Spracované ovocie a zelenina
 • 15331000-7 - Spracovaná zelenina
 • 15332100-5 - Spracované ovocie
 • 15332000-4 - Spracované ovocie a orechy
 • 15331135-2 - Spracované huby
 • 15331134-5 - Spracované paradajky
 • 15331142-4 - Spracovaná kapusta
 • 15331136-9 - Spracovaná paprika
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Tovar, Služba

Položky opisného formulára
 1. Uhorky
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 160
balenie liter 4
 2. Uhorky
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 300
balenie liter 0,7
 3. Kápia
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 120
balenie liter 0,7
 4. Hrášok
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 300
balenie liter 0,7
 5. Červená repa - kocky
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 120
balenie liter 0,7
 6. Fazuľové struky
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 120
balenie liter 0,7
 7. Paprika jabĺčková ALMA
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 160
balenie liter 4
 8. Lečo
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 200
balenie liter 4
 9. Lečo
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 300
balenie liter 0,7
 10. Paradajkový pretlak
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 600
balenie g 140
 11. Paradajkový koncentrát
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 200
balenie g 700 800
 12. Feferóny
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 100
balenie liter 0,7
 13. Kečup
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 200
balenie g 900 1000
 14. Kukurica
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 300
balenie g 425
 15. Šampiňóny
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 200
balenie liter 2,5
 16. Šampiňóny
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 200
balenie liter 0,7
 17. Šalát sterilizovaný (sterilizovaná zeleninová zmes)
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 200
balenie liter 4
 18. Chren čerstvý mletý
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 60
balenie liter 0,7
 19. Kapusta kvasená
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 200
balenie liter 4
 20. Cesnaková pasta
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 160
balenie liter 0,7
 21. Kapusta kvasená
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 300
balenie liter 0,7
 22. Čalamáda
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 200
balenie liter 0,7
 23. Čerešňový kompót
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 100
balenie liter 4
 24. Čerešňový kompót
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 100
balenie liter 0,7
 25. Broskyňový kompót
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 100
balenie liter 4
 26. Marhuľový kompót
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 100
balenie liter 4
 27. Marhuľový kompót
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 20
balenie liter 0,7
 28. Slivkový kompót
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 120
balenie liter 4
 29. Ananásový kompót
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 160
balenie liter 0,7
 30. Baranie rohy
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 120
balenie liter 4
 31. Červená repa - strúhaná
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 200
balenie liter 0,7
 32. Broskyňový kompót
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 300
balenie liter 0,7
 33. Ovocný kompót - mix
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
množstvo ks 200
balenie liter 4
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Trvanlivosť tovaru - minimálne 3 mesiace od dodania.
Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite v opakovaných dodávkach.
Predmet obstarávania nebude dodaný jednorázovo.
Dodávateľ do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy oznámi objednávateľovi kontakt na osobu, zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet na celý predmet zákazky do 2 dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ do 2. pracovných dní po uzavretí zmluvy doručí objednávateľovi jednotkové ceny s DPH predmetu obstarávania.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však MUSÍ UVIESŤ PRÍSLUŠNÚ SADZBU A VÝŠKU DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, v tomto prípade je registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a DPH odvedie v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
Požaduje sa fakturácia skutočne dodaného množstva tovaru na základe "Čiastkovej výzvy"/objednávky/ a dodacieho listu.
Požaduje sa dodanie tovaru do 2 pracovných dní po akceptovaní telefonickej, emailovej alebo písomnej "Čiastkovej výzvy" /objednávky/.
Dodaný tovar musí spĺňať všetky predpisy zodpovedajúce potravinárskemu kódexu v zmysle ustanovení výnosu MP a MZ SR č. 2143/2006-100 PK SR.
Preprava musí byť zabezpečená vozidlom, ktoré je spôsobilé na prepravu skaziteľných potravín, živočíšnych produktov.
Vozidlo je izotermické a strojovo chladené a je hygienicky spôsobilé na prepravu potravín a surovín živočíšneho pôvodu.
Dodávku predmetu obstarávania realizovať počas pracovných dní v čase od 7:30 do 14:30 hod..
Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej vystavenia.
Výrobky označené podľa §§ 11 až 13 zákona č. 250/2007 Z.z. v znení neskroších predpisov, najmä: hmotnosť, názov tovaru, spotreba, názov výrobcu, zloženie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade opakovaného neodôvodneného porušenia požadovaných dodacích lehôt postupovať v zmysle VZP Čl. XVIII bod 18.2 a) alebo b).
Objednávateľ požaduje dodávať tovar vo veľkosti balenia, ktorý je presne definovaný v bode II. Technická špecifikácia predmetu zákazky. V prípade, ak dodávateľ nevie z objektívnych dôvodov dodať tovar v požadovanej veľkosti balenia, je možné po predchádzajúcom súhlase verejného obstarávateľa dodať predmetný tovar aj v inom veľkostnom balení za podmienok, že náhradné veľkostné balenie nebude menšie a zároveň sa dodrží zazmluvnená jednotková cena.
Verejný obstarávateľ v prípade zmarenia súťaže úspešným uchádzačom bude postupovať v zmysle OPET a odstúpi od predmetnej zmluvy v súlade s Čl. XVIII bod. 18.2 a) /porušenie zmluvy podstatným spôsobom/.
Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom verejný obstarávateľ bude považovať:
- ponúkaný tovar nebude v požadovaných, respektíve odsúhlasených náhradných veľkostných baleniach ako požadoval,
- pri súťaži bude hodnota zákazky neprimerane znížená a dodávateľ nedokáže plniť svoje záväzky,
- dodávateľ nebude akceptovať maximálnu cenu plnenia vrátane DPH /dodávateľ pri súťaži zadá DPH 0,00/.
V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami bude dodávateľovi udelená negatívna referencia v prostredí EKS a v prostredí IS ZÚ bude výsledná hodnotiaca známka 0.

OO Sabová, priečinok 199, 979 01 Rimavská Sobota, Sabová, Rimavská Sobota, Banskobystrický, Slovenská republika

12

1,00 v zmysle bodu II. objednávkového formulára

9 500,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

14.11.2017 14:10

20.11.2017 08:00

20.11.2017 08:15

20 min.

2 min.

 187
 3
 2
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
16.11.2017 15:23 - Vstupná ponuka 9 499,98 Cena s DPH
19.11.2017 16:32 - Najvýhodnejšia ponuka 9 499,97 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.5.18 03.12.2018 16:12