Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z201729862

 •    Vyhlásenie zákazky
  19.06.2017 13:48
 •    Predkladanie ponúk
  23.06.2017 08:00
 •    Ukončenie zákazky
  23.06.2017 08:38
 •    Zazmluvnenie zákazky
  23.06.2017 08:50

Z201729862

OF-134389

zazmluvnená

37828100

Banskobystrický samosprávny kraj

Nám. SNP 23, Banská Bystrica, 97401, SVK

46010165

RENOMONT Profi s. r. o.

Legionárska 1844/77, Trenčín, 91104, SVK

Predmet zákazky

Rekonštrukcia ciest v okrese Brezno-2017 (RI45, RI46, RI47, RI48, RI49, RI50)

Rekonštrukcia ciest, obnova povrchu ciest, oprava poškodenej cesty, práce na údržbe ciest, frézovanie, odvoz vyfrézovaného materiálu zametanie, lokálne vysprávky nerovností, postrek spojovací, pokládka asfaltových vrstiev, dosypanie krajníc, obnova VDZ, výšková úprava vpustí

 • 45233142-6 - Práce na oprave ciest
 • 45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
 • 45233141-9 - Práce na údržbe ciest
 • 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
 • 45233000-9 - Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest

Stavebná práca, Služba

 Rekonštrukcia ciest v okrese Brezno-2017 (RI45, RI46, RI47, RI48, RI49, RI50)
Funkcia
1.Stavebné práce na ceste II/584 Trangoška-Tále (vybraté úseky); (RI45); staničenie v km 60,474-71,278, dĺžka úseku 1320m, šírka vozovky 6,80 m, plocha úseku 8976 m2, korekcie 300 m2, napojenie MK, AZ a pod.
2.Stavebné práce na ceste II/529 Brezno, Rázusova ul. ; (RI46); staničenie v km 38,553-39,018, dĺžka úseku 465 m, šírka vozovky 9,92 m, plocha úseku 4612,80 m2, korekcie 300 m2, napojenie MK, AZ a pod.
3.Stavebné práce na ceste III/2395 Čierny Balog-Dobroč (vybraté úseky); (RI47), staničenie v km 2,000-5,677, dĺžka úseku 2420 m, šírka vozovky 6,40 m, plocha úseku 15488 m2, korekcie 600 m2, napojenie MK, AZ a pod.
4.Stavebné práce na ceste III/2396 Brezno príjazdná-križ. pri Bille; (RI48), staničenie v km 0,821-0,933, dĺžka úseku 112 m, šírka vozovky 7,87 m, plocha úseku 881,44 m2, korekcie 300 m2, napojenie MK, AZ a pod.
5.Stavebné úpravy na ceste III/2377 Hronec-Osrblie (vybraté úseky); (RI49), staničenie v km 0,750-5,825, dĺžka úseku 2050 m, šírka vozovky 5,35 m, plocha úseku 10967,50 m2, korekcie 300 m2, napojenie MK, AZ a pod.
6.Stavebné úpravy na ceste III/2375 Podbrezová-Hronec (vybraté úseky); (RI50), staničenie v km 0,150-0,930, dĺžka úseku 750 m, šírka vozovky 5,42 m, plocha úseku 4065 m2, korekcie 300 m2, napojenie MK, AZ a pod.
11.Vzdialenosť obaľovacej súpravy od predmetu zmluvy nesmie byť väčšia ako 60 km, resp.pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 90 minút. Predmet zmluvy bude realizovaný v zmysle TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi.
12.Obaľovacia súprava musí byť vlastná alebo zmluvne zabezpečená. Túto skutočnosť preukáže zhotoviteľ na odovzdaní staveniska.
13.Zhotoviteľ musí preukázať dostatočné vybavenie strojného a technického charakteru, aspoň 1 kompletnú zostavu - finišer, cestný valec, nákladný automobil na prepravu asfaltových zmesí, hutniace zariadenie, búracie kladivo, zametacie vozidlo, distribútor asfaltovej zmesi, cisterna na vodu.
14.Zhotoviteľ preukáže vlastníctvo k strojovému a technickému vybaveniu. V prípade použitia cudzích kapacít strojného vybavenia poskytne na odovzdaní staveniska zmluvu alebo písomný prísľub od poskytovateľa strojného vybavenia.
15.Pri pokládke všetky spoje opatriť asfaltovou zálievkou.
16.Do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)
17.Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska alebo max. do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia a povolenie čiastočnej uzávierky cesty.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
1.II/584 Trangoška-Tále -zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku, špecifikácia 50 mm m 13,60
2.II/584 Trangoška-Tále-čistenie vozovky-zametanie m2 9276
3.II/584 Trangoška-Tále - postrek spojovací, špecifikácia 0,7 kg/m2 m2 9276
4.II/584 Trangoška-Tále -frézovanie s naložením a odvozom do 10 km(začiatky a konce, napojenie MK) špecifikácia 50 mm m2 27,20
5.II/584 Trangoška-Tále -frézovanie s naložením a odvozom do 10 km(celá šírka komunikácie na mostoch), špecifikácia 50 mm m2 80
6.II/584 Trangoška-Tále -ACo 11 s dovozom rozprestrením a zhutnením, špecifikácia 60 mm m2 9276
7.II/584 Trangoška-Tále - ACL 16 vyrovnávka nerovností, špecifikácia 50 mm t 275
8.II/529 Brezno, Rázusova ul.-zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku, špecifikácia 50 mm m 89,68
9.II/529 Brezno, Rázusova ul.-čistenie vozovky zametanie m2 4912,80
10.II/529 Brezno, Rázusova ul.-postrek spojovací, špecifikácia 0,7 kg/m2 m2 4912,80
11.II/529 Brezno, Rázusova ul.-frézovanie s naložením a odvozom do 10 km(celá šírka komunikácie), špecifikácia 60 mm m2 4612,80
12.II/529 Brezno, Rázusova ul.-ACo 11 s dovozom rozprestrením a zhutnením, špecifikácia 60 mm m2 4912,80
13.II/529 Brezno, Rázusova ul.-výšková úprava kanalizačných vpustov ks 21
14.II/529 Brezno, Rázusova ul.-obnova VDZ-plochy m2 175
15.II/529 Brezno, Rázusova ul.-obnova VDZ-čiary m 970
16.III/2395 Čierny Balog-Dobroč-zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku, špecifikácia 50 mm m 25,60
17.III/2395 Čierny Balog-Dobroč-čistenie vozovky-zametanie m2 16088
18.III/2395 Čierny Balog-Dobroč-postrek spojovací, špecifikácia 0,7 kg/m2 m2 16088
19.III/2395 Čierny Balog-Dobroč-frézovanie s naložením a odvozom do 10 km(začiatky a konce, napojenie MK) špecifikácia 50 mm m2 25,60
20.III/2395 Čierny Balog-Dobroč-frézovanie s naložením a odvozom do 10 km(celá šírka komunikácie), špecifikácia 50 mm m2 500
21.III/2395 Čierny Balog-Dobroč-ACo 11 s dovozom rozprestrením a zhutnením, špecifikácia 40 mm m2 16088
22.III/2395 Čierny Balog-Dobroč-ACL 16 s dovozom rozprestrením a zhutnením, špecifikácia 50 mm m2 16088
23.III/2395 Čierny Balog-Dobroč-výšková úprava kanalizačných vpustov ks 5
24.III/2396 Brezno príjazdná-kr.pri Bille-zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku, špecifikácia 50 mm m 31,48
25.III/2396 Brezno príjazdná-kr.pri Bille-čistenie vozovky-zametanie m2 1181,44
26.III/2396 Brezno príjazdná-kr.pri Bille-postrek spojovací, špecifikácia 0,7 kg/m2 m2 1181,44
27.III/2396 Brezno príjazdná-kr.pri Bille-frézovanie s naložením a odvozom do 10 km(začiatky a konce, napojenie MK) špecifikácia 50 mm m2 31,48
28.III/2396 Brezno príjazdná-kr.pri Bille-frézovanie s naložením a odvozom do 10 km(celá šírka komunikácie), špecifikácia 50 mm m2 881,44
29.III/2396 Brezno príjazdná-kr.pri Bille-ACo 11 s dovozom rozprestrením a zhutnením, špecifikácia 50 mm m2 1181,44
30. III/2396 Brezno príjazdná-kr.pri Bille-výšková úprava kanalizačných vpustov ks 2
31.III/2396 Brezno príjazdná-kr.pri Bille-obnova VDZ-plochy m2 48
32.III/2396 Brezno príjazdná-kr.pri Bille-obnova VDZ-čiary m 50
33.III/2377 Hronec-Osrblie-zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku, špecifikácia 50 mm m 1053,10
34.III/2377 Hronec-Osrblie-čistenie vozovky-zametanie m2 11267,50
35.III/2377 Hronec-Osrblie-postrek spojovací, špecifikácia 0,7 kg/m2 m2 11267,50
36.III/2377 Hronec-Osrblie-frézovanie s naložením a odvozom do 10 km(začiatky a konce, napojenie MK) špecifikácia 50 mm m2 21,40
37.III/2377 Hronec-Osrblie-frézovanie s naložením a odvozom do 10 km(celá šírka komunikácie), špecifikácia 50 mm m2 2754
38.III/2377 Hronec-Osrblie-ACo 11 s dovozom rozprestrením a zhutnením, špecifikácia 50 mm m2 11267,50
39.III/2377 Hronec-Osrblie-ACL 16 vyrovnávka nerovností, špecifikácia 50 mm t 120
40.III/2375 Podbrezová-Hronec-zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku, špecifikácia 50 mm m 10,84
41.III/2375 Podbrezová-Hronec-čistenie vozovky-zametanie m2 4365
42.III/2375 Podbrezová-Hronec-postrek spojovací, špecifikácia 0,7 kg/m2 m2 4365
43.III/2375 Podbrezová-Hronec-frézovanie s naložením a odvozom do 10 km(začiatky a konce, napojenie MK) špecifikácia 50 mm m2 21,68
44.III/2375 Podbrezová-Hronec-frézovanie s naložením a odvozom do 10 km(celá šírka komunikácie), špecifikácia 50 mm m2 758,80
45.III/2375 Podbrezová-Hronec -ACo 11 s dovozom rozprestrením a zhutnením, špecifikácia 40mm m2 4365
46.III/2375 Podbrezová-Hronec-ACL 16 s dovozom, rozprestrením a zhutnením, špecifikácia 50 mm m2 4365
47.III/2375 Podbrezová-Hronec-výšková úprava kanalizačných vpustov ks 3
Názov
1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve zrealizuje stavebné úpravy a vyhotoví dielo podľa podkladov a požiadaviek objednávateľa, technickej špecifikácie, požiadaviek objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku.
2.Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie dohodnutú cenu.Vyhradzuje si právo na jednostranné odstúpenie od zmluvy v prípade nedostatku finančných prostriedkov. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo v závislosti od finančných prostriedkov upraviť rozsah predmetu zmluvy a upraviť lehotu na ukončenie zmluvy. Zhotoviteľ v uvedených prípadoch nemá nárok na náhradu škody.
3.Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s príslušnými normami: STN, STN EN, TP a TKP MDPT SR , technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky) platných v čase vykonávania diela pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
4.Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.
5.Zhotoviteľ je zodpovedný za: a) presné dodržanie polohy začiatkov a koncov vybratých úsekov odovzdaných písomnou formou objednávateľom pri odovzdaní staveniska; b) správnosť polohy, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavebných úprav; c) zabezpečenie stavebných prác strojovým a technickým vybavením.
6.Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie.
7.Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré budú počas výstavby uplatnené, ktoré spôsobil svojou činnosťou pri realizácii diela.
8.Ak v priebehu vykonávania diela zhotoviteľ zistí nedostatky v technickej špecifikácii predmetu zákazky, písomne upozorní na ne objednávateľa. Na základe tohto upozornenia objednávateľ cestou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov v lehote do 10 dní od tohto upozornenia. V prípade, že tak neurobí, predĺži sa doba výstavby o čas, ktorý je v omeškaní.
9.Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením predmetu zmluvy a to aj priebežne počas realizácie diela po zistení predmetného nedostatku.
10.Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie spočívajúce v zabezpečení: ohlásení stavebných úprav, určenie dočasného dopravného značenia, rozhodnutia o uzávierkach, odovzdania jednotlivých začiatkov a koncov vybratých úsekov.Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v termíne do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska.
11.Termíny realizácie: a) stavenisko bude odovzdané do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy b) začatie realizácie diela: do 10 pracovných dní odo dňa písomného odovzdania staveniska; c) dokončenie realizácie diela: najneskôr do 45 dní od začatia prác.
12.V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania staveniska.
13.Zmluvné termíny sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou: a) vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy), b) v prípade zmien a rozsahu stavebných prác podľa pokynov objednávateľa, c) vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.
14.V prípade, že: a) sa zvýši množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom, b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky, c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá, sú také dôvody, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. V tomto prípade predĺženie lehoty výstavby určí v dodatku k tejto zmluve objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.
15.V prípade zastavenia stavebných prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia stavebných prác a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.
16.V cene diela sú zahrnuté všetky vedľajšie rozpočtové náklady – napr. zariadenie staveniska, zriadenie uzávierok, územné a prevádzkové vplyvy, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, asfaltová zálievka všetkých spojov, dokumentácia kvality, fotodokumentácia priebehu výstavby (fotodokumentácia, videozáznamy).
17.Cena diela v Eurách je v členení - bez DPH, DPH, cena spolu s DPH. DPH bude fakturovaná vo výške podľa platných predpisov.Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude po ukončení realizácie prác po jednotlivých cestách zhotoviteľom vystavená faktúra na základe objednávateľom potvrdeného súpisu vykonaných prác spracovaného overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v technickej špecifikácii predmetu zákazky.
18.Faktúra bude na každú cestu vystavená osobitne po ukončení a odovzdaní stavebných prác na jednotlivých cestách. V prípade zistenia vád a nedorobkov diela, na základe dohody zmluvných strán objednávateľ overí a potvrdí výmery (resp. ich časť) a ceny fakturovaných prác, ktoré považuje za správne a
a) uhradí zhotoviteľovi faktúry vo výške odsúhlasených výmer. b) zostávajúcu časť do dohodnutej ceny objednávateľ uhradí (na základe overených a potvrdených výmer objednávateľom) po odstránení vád, nedorobkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní práce elaborátom kvality stavby po ukončení preberacieho konania. Týmto sa však zhotoviteľ nezbavuje zmluvnej pokuty.
19.Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť a objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi faktúry za skutočne vykonané práce. Cena za zhotovenie diela bude uhradená na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác na jednotlivých cestách. Faktúry musia byť vyhotovené v troch /3/ rovnopisoch. Musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov. Prílohou každej faktúry je stavebným dozorom objednávateľa odsúhlasený súpis vykonaných prác.
V prípade, že faktúra (faktúry) nebude obsahovať všetky náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
20.Vykonané práce bude zhotoviteľ fakturovať faktúrami vyhotovenými na základe zisťovacieho protokolu a súpisu vykonaných prác po jednotlivých cestách odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa. Odsúhlasenie faktúr objednávateľ vykoná do troch /3/ pracovných dní od ich doručenia alebo ich vráti s pripomienkou brániacou vykonať úhradu na dopracovanie zhotoviteľovi. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu alebo porušuje zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do troch /3/ pracovných dní zhotoviteľovi.
21.Zhotoviteľ je povinný podľa povahy nesprávnosti faktúru (faktúry) po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
22.Lehota splatnosti faktúr je vzájomne dohodnutá do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Do lehoty splatnosti sa nezapočítavajú dni, keď boli faktúry vrátené. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do siedmich dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne.
23.Zhotoviteľ je povinný dojednať druhy poistenia pre obdobie od začatia až do termínu ukončenia celej stavby - diela: a) poistenie proti poškodeniu alebo zničeniu majetku tretích osôb spôsobené činnosťou, zanedbaním činnosti alebo nedbalosťou zhotoviteľa, b) poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu osôb spôsobené činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou: ba) komukoľvek, kto je oprávnený zdržovať sa na stavenisku; c) poistenie proti poškodeniu diela a použ. materiálov.
24.Poistné zmluvy a poistné osvedčenie je povinný zhotoviteľ originálmi alebo úradne overenými kópiami predložiť objednávateľovi najneskôr v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu začatia realizácie stavby. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý aj začatý deň omeškania.
25.Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou je príslušná poistná zmluva dojednaná.
26.V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, je povinný zhotoviteľ potrebné poistné zmluvy predĺžiť tak, aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela a toto predĺženie poistných zmlúv preukázať najneskôr do 3 dní po ich predĺžení.
27.Zhotoviteľ najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy dokladuje originálom alebo úradne overenou kópiou potvrdenia príslušnej poisťovne o uzavretom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, vyplývajúcu z podnikateľského rizika pri realizácii predmetu zákazky, a to minimálne vo výške zmluvnej ceny. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý začatý deň omeškania.
28.Všetky náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie diela.
29.Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko, jeho časť tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
30.Zhotoviteľ je povinný starať sa o dodržanie polohy začiatku a konca vybratých úsekov diela odovzdaných písomnou formou objednávateľom pri odovzdaní staveniska, až do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Kontrola vytýčenia vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia.
31.Začiatky a konce vybratých úsekov diela vzťahujúce sa k predmetu zmluvy sú pre zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný pri zistení akejkoľvek nepresnosti upozorniť na nedostatky objednávateľa, ktorý je ich povinný odstrániť ako svoju podstatnú povinnosť.
32.Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko.
33.Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby /realizácie diela/ a po dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas zhotovovania diela uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní.
34.Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou ceny diela. Záväzky prijaté na odovzdaní staveniska nesmú byť v rozpore so zmluvou. Zápisnica z odovzdania musí byť potvrdená zodpovednými osobami vo veciach realizačných.
35.Zhotoviteľ predloží najneskôr na odovzdaní staveniska doklad o oprávnení na vybrané činnosti vo výstavbe pre inžinierske stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení zákona č. 236/2000 Z. z. poverenej osoby, ktorá bude vykonávať funkciu stavbyvedúceho a počiatočnú skúšku typu (STN EN13108-20) na všetky asfaltové zmesi. Bez týchto nie je možné zahájiť práce.
36.Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie v súvislosti so zhotovovaním diela narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa v bezprostrednej blízkosti staveniska.
37.Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a tiež Vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve upravené.
38.Zhotoviteľ je povinný uhrádzať vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska a tiež stráženie staveniska. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.
39.Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho stavebnými prácami, a to na vlastné náklady. Spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať príslušnými potvrdeniami.
40.Pri odovzdaní diela alebo jeho časti je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo alebo jeho časť riadne od zhotoviteľa prevziať a bezpečne prevádzkovať.
41.Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dielo alebo časť diela prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 2 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva.
42.Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, platných STN a STN EN, zákon č. 264/1999 Z. z. o technic. požiadavkách na výrobky.
43.Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
44.Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy vykonáva stavebný dozor (v súlade s §46b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov). Za týmto účelom má prístup na stavenisko, kde v zmysle tejto zmluvy zhotoviteľ realizuje dielo.
45.Na základe vyžiadania stavebného dozoru musia byť tomuto predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ/stavebný dozor zaobchádzať dôverne a s vynaložením odbornej starostlivosti.
46.Stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu stavebných prác alebo činností pri realizácii diela podľa tejto zmluvy, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
47.Zhotoviteľ je povinný najmä zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve, nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí, zmeniť druh alebo kvalitu stavebných prác, zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, zmeniť postup, termín vykonania stavebných prác alebo ich častí.
48.Zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany zhotoviteľa a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené stavebné práce na diele na vlastné náklady.
49.Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru. Za zmenu stavebných prác sa v zmysle tohto bodu zmluvy považujú tie práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v technickej špecifikácii predmetu zákazky.
50.Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup realizácie diela, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.
51.Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentov platných v krajinách EÚ a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša v plnom rozsahu zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou.
52.Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu.
53.V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia v plnom rozsahu zhotoviteľ.
54.Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej bezpečnosti na stavenisku v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., vyhlášky MV SR č.. 94/2004 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
55.Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade so zákonom NRSR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v platnom znení a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.
56.Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy a samosprávy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník (ďalej len „SD“) končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
57.Denný zápis SD bude : dátum (deň, mesiac, rok), údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota, údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť, pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, orientačný výkaz výmer dodávok, stavebných a montážnych prác.
58.Ostatné údaje SD: vyjadrenie stav. dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v SD a naopak, vyjadr. projektanta k zápisom v SD, záznamy z vykonávaného autorského dozoru projektanta, prerušenie stav. prác s odôvodnením, záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, zápisy o vykonaných skúškach, uloženie resp. likvidácia odpadov, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky stavebného dozoru objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela, škody.
59.Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, technický dozor objednávateľa, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy.
60.Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a písomným odovzdaním objednávateľovi v dohodnutom mieste a čase. Dátum ukončenia diela zapíše zhotoviteľ do stavebného denníka a písomne oznámi objednávateľovi ukončenie prác.
61.Objednávateľ prevezme práce do 14 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa o ukončení prác, ak sú splnené všetky zmluvné podmienky týkajúce sa množstva a preukázania kvality materiálov a stavebných prác (dokumentácia kvality).
•vážne lístky asfaltových zmesí, betónov s uvedením výrobne, množstva, označenia zmesi, dátumu a názvu stavby predkladá zhotoviteľ priebežne •certifikáty, vyhlásenia o zhode vlastností a atesty zabudovaných materiálov, (originál, resp. úradne osvedčená kópia), •protokoly o vykonaných skúškach podľa KSP, najmä skúšky asfaltových zmesí odobratých vo výrobni, skúšky asfaltových zmesí odobratých na stavbe (z násypky finišera) podľa TKP časť 6 HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI, plánované skúšky podľa TKP HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI predkladá zhotoviteľ priebežne (originál, resp. úradne osvedčená kópia)
•listy odpadov, doklad o uložení na skládku •pri zjavnom rozpore o dosiahnutej hodnote miery zhutnenia a hrúbky hotovej vrstvy sú rozhodujúce výsledky namerané na vývrtoch. Náklady na vývrty v potrebnom počte (min. 3 vývrty v jednom mieste na ploche 2 000 m2 TKP časť 6 HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI) vrátane výplne vzniknutých otvorov hradí zhovotiteľ,
•Podkladom na prevzatie každej asfaltovej vrstvy vozovky sú výsledky vykonaných skúšok súvisiacich s preukázaním jej kvality. Tieto skúšky pozostávajú z meraní vykonaných na hotovej vrstve a zo skúšok asfaltových vzoriek odobratých z konštrukcie podľa STN EN 12697-27, •meranie výmer (v m2 dokončenej a prevzatej asfaltovej vrstvy) schvaľuje objednávateľ
62.V prípade pochybností o správnosti vykonávaných prác vykonáva objednávateľ svoje kontrolné skúšky na dodávke prác nezávislému akreditovanému laboratóriu, • meranie výmer (v m2 dokončenej a prevzatej asfaltovej vrstvy) schvaľuje objednávateľ.
63.Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorú podpíšu obidve zmluvné strany. Jej súčasťou budú nasledovné doklady dodané zhotoviteľom: a) dve kópie stavebného denníka, b) finančné odúčtovanie stavby k termínu preber. konania, c) dokumentáciu kvality diela (t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas realizácie a po jeho ukončení).
Dokumentáciu predloží zhotoviteľ min. 7 dní pred termínom odovzdania diela. d) doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku, e) dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznamy – CD (DVD). pred termínom odovzdania diela objednávateľovi. Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
64.Zhotoviteľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme, aj na CD nosiči (príp. inom médiu).
65.Dielo je vykonané riadne a včas, ak je objednávateľovi odovzdané bez akýchkoľvek vád a nedorobkov v zmluvne dohodnutom termíne. Pokiaľ bude dielo pri odovzdávaní vykazovať drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ môže rozhodnúť, či dielo prevezme aj s takýmito vadami a nedorobkami.
66.V prípade, že dielo má akékoľvek vady a nedorobky brániace jeho užívaniu, objednávateľ nie je povinný dielo prevziať. Zhotoviteľ zodpovedá za takto vzniknutú škodu.
67.Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených častí diela, ktorýchsamostatné odovzdanie a prevzatie je možné. Samostatná časť diela musí byť samostatne užívania schopná a je možné ju považovať za ukončenú.
68.Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútropodnikovej kontroly. Pre stavebné práce, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.
69.Dňom zápisničného odovzdania staveniska objednávateľom zhotoviteľovi, sa stáva zhotoviteľ s odkazom na ustanovenie § 542 ods.1 Obchodného zákonníka vlastníkom zhotovovanej veci až do jej zápisničného odovzdania a prevzatia objednávateľom.
70.Počas tejto doby je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnú.
71.Časť diela rozpracovaná ku dňu zastavenia prác ako aj materiál použitý pri zhotovovaní diela ku dňu zastavenia prác, ktoré sú predmetom fakturácie, sa považujú za vlastníctvo objednávateľa a sú mu k dispozícii, ak sa od zmluvy odstúpi kvôli jej podstatnému porušeniu zo strany zhotoviteľa.
72..Predĺženie doby výstavby môže byť v prípade že: a) sa zvýši množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadanýchobjednávateľom, b) budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky, c) nastane zdržanie, chyby alebo prekážky spôsobené objednávateľom, d) nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinnosti zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá, sú také dôvody, že zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty výstavby diela. Predĺženie lehoty výstavby určí v dodatku k tejto zmluve objednávateľ po prerokovaní so zhotoviteľom.
73.Najneskôr 5 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy zhotoviteľ doručí objednávateľovi k odsúhlaseniu pracovný program – harmonogram výstavby s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela.
74.Zhotoviteľ poverí osobu funkciou stavbyvedúceho. Poverenie bude obsahovať : meno priezvisko, číslo osvedčenia SKSI na činnosť stavbyvedúceho, mobil, e-mail. Tento je oprávnený ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr, a pod.
75.Objednávateľ poverí osobu funkciou stavebného dozoru. Poverenie bude obsahovať : meno, priezvisko, číslo osvedčenia SKSI na činnosť st. dozora, mobil, e-mail. Tento ho bude zastupovať pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. V prípade jeho neprítomnosti ho v plnom rozsahu zastúpi: meno, e-mail, mob.
76.Zhotoviteľ denne robí zápisy do stavebného denníka a minimálne raz za dva týždne zašle resp. odovzdá kópie technickému dozoru objednávateľa. Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný stavebnému dozoru objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly. Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne, na požiadanie stavebného dozoru objednávateľa, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
77.Počas realizácie stavby je zhotoviteľ povinný: a) udržiavať stavenisko v nezaburinenom stave, b) zabezpečiť očistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikácie, c) nakoľko sa stavba bude realizovať bez vylúčenia verejnej premávky, je povinný zabezpečiť cestu určeným dočasným dopravným značením odsúhlaseným dopravným inšpektorátom. Po ukončení pracovnej zmeny dopravné značenie obnoviť. Záber staveniska potrebný pre výstavbu odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi k zmluvnému termínu ukončenia diela.
78.Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch: a) zistenie vady v rozsahu, b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, c) v prípade uvedenom v §551 ods.1 Obchodného zákonníka.
79.Objednávateľ je oprávnený zastaviť stavebné práce v týchto prípadoch: a) ak zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zmluvou o dielo, b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci.
80.Pri zastavení alebo prerušení prác je zhotoviteľ povinný urobiť také úpravy alebo opatrenia, aby prípadné škody na diele, ktoré by mohli vzniknúť z uvedeného titulu boli minimálneho rozsahu. Náklady na tieto úpravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli práce zastavené alebo prerušené.
81.Všetky stavebné práce a hotové konštrukcie musia byť vyhotovené podľa TP, TKP a KL, TKP ORM a VL MDPT SR, STN, STN EN, technologických predpisov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, odpovedajúcim strojným vybavením pre výrobu, dopravu a pokládku asfaltových zmesí vo vhodných klimatických podmienkach v súlade s TKP časť 6 HUTNENÉ ASFALTOVÉ ZMESI) platných v čase vykonávania diela pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
82.Na uskutočnenie stavby možno použiť iba vhodný stavebný výrobok v zmysle § 43 f, § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Kvalitu realizovaných prác a konštrukcií bude zhotoviteľ dokladovať preukazovaním zhody trvale a pevne zabudovaných stavebných výrobkov do stavby v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MVRR SR č. 558/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.
83.Do stavby je možné zabudovať len materiály a výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky v súlade s ustanoveniami zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov. Certifikácia výrobkov podlieha Vyhláške ÚMNS SR č. 246/1995 Z. z. V zmysle uvedeného zhotoviteľ predkladá certifikáty výrobkov (AO), vyhlásenie zhody výrobkov (výrobcom), počiatočné skúšky typu, plánované a kontrolné skúšky (výrobcom), kontrolné skúšky materiálov, výrobkov odobratých na stavbe a preberacie skúšky hotových stavebných konštrukcií.
84.Protokoly o kontrolných skúškach vlastností vstupných materiálov (kamenivo, asfalt, cement a pod.) musia byť aktuálne v čase ich použitia, nie staršie ako 6 mesiacov, v opačnom prípade budú považované za neplatné. Skúšobná činnosť musí byť vykonaná akreditovanou skúšobňou.
85.Zmluvné jednotkové ceny nebudú v priebehu výstavby upravované. Zmluvná cena môže byť v priebehu výstavby upravovaná iba v nasledovných prípadoch: a) zmeny rozsahu diela (naviac práce, zmena výmer, doplnenie objektov a pod.), b) zmenou legislatívnych podmienok, ktoré majú vplyv na cenu diela. Podmienkou je uzavretie písomného dodatku k tejto zmluve.
86.Všetky zmeny tejto zmluvy a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a cenami uvedenými v Ocenenom výkaze výmer zhotoviteľa, predloženého v rámci ponuky. Ak Ocenený výkaz výmer tieto ceny a sadzby neobsahuje, zhotoviteľ ich spracuje podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (napr. Cenkros) a predloží na odsúhlasenie objednávateľovi.
87.Záručná doba na zhotoviteľom realizované dielo je 60 kalendárnych m e s i a c o v a začína plynúť dňom odovzdania diela bez vád nedorobkov. Záručná doba sa skráti o dobu, po ktorú bude objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania alebo o dobu, po ktorú objednávateľ neoprávnene odmieta dielo prevziať.
88.Zhotoviteľ sa zaväzuje po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa bezplatne odstrániť závady v dohodnutom termíne. Termín odstránenia objednávateľom reklamovaných závad sú zmluvné strany povinné dohodnúť si písomne. Viditeľné vady dodávky musí objednávateľ uviesť najneskôr v zápisnici z odovzdania a prevzatia diela. V prípade ich výskytu dielo objednávateľ neprevezme.
89.Oznámenie vád musí byť podané len písomne a v záručnej dobe, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh vysporiadania vád. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady.
90.Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád predmetu diela do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 30 dní od jej uplatnenia objednávateľom.
91.Objednávateľ je povinný informovať zhotoviteľa prinajmenšom 28 dní dopredu o svojom úmysle zadať odstránenie nejakej vady tretej strane. Ak zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu počas predtým dohodnutej doby, objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí do 28 dní odo dňa doručenia faktúry.
92.Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená zmluvná strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
93.Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka. Pokiaľ sa od zmluvy odstúpi, zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, zabezpečiť a ochrániť stavenisko a opustiť ho čo najskôr. Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže od zmluvy odstúpiť z titulu vyššej moci.
94.Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, objednávateľ vystaví potvrdenie o cene realizovaných prác a objednaných materiálov (do doby odstúpenia od zmluvy) a má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
95.Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby prislúchajúce zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
96.Ak sa od zmluvy odstúpi pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vzniknú a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie, v ktorom odpočíta platby (predtým preplatené), ktoré zhotoviteľ dostal až do dňa vydania predmetného potvrdenia. V prípade, že zhotoviteľ bude veriteľom objednávateľa, po vyčíslení a odsúhlasení nákladov a odpočítaní platieb (predtým preplatených), ktoré zhotoviteľ dostal, veriteľ vystaví dlžníkovi faktúru, ktorú bude dlžník povinný uhradiť.
97.V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela, okrem prípadov omeškania zhotoviteľa s riadnym odovzdaním diela zapríčinených porušením povinností zo strany objednávateľa, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z dohodnutej ceny diela bez DPH a to za každý aj začatý deň omeškania a o jej výšku je objednávateľ oprávnený znížiť celkovú úhradu za vykonané dielo pri úhrade daňového dokladu zhotoviteľa.
98.V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť riadne a včas vady a nedorobky, ktoré sú uvedené v odovzdávajúcom protokole a v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odstrániť vady, uplatnené objednávateľom v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania za každú takto reklamovanú vadu diela. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody.
99.V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania s úhradou faktúry vo výške 0,025 % z fakturovanej ceny za každý aj začatý deň omeškania.
100.Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať výlučne formou písomných dodatkov. Objednávateľ je povinný pristúpiť na rokovanie o zmene tejto zmluvy v predmete, cene a čase plnenia v týchto prípadoch: a) ak sa zmení podstatne rozsah prác, b) ak objednávateľ oneskorene odovzdá niektorú z etáp staveniska, doklady potrebné ku začatiu stavby, c) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane objednávateľa, d) v prípade živelných pohrôm.
101.Zmluvné strany sa dohodli a spoločne si zvolili pre posudzovanie ich záväzkových vzťahov z tejto zmluvy prípadne z jej dodatkov ako rozhodný právny poriadok Slovenskej republiky. Vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa budú teda riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými všeobecne záväznými predpismi SR.
102.Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 4 dní od uzavretia zmluvy.

Námestie SNP 23, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika

26.06.2017 00:00 — 04.09.2017 00:00

6,00 úsekov

529 224,55

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

19.06.2017 13:48

23.06.2017 08:00

23.06.2017 08:15

20 min.

2 min.

 1063
 1
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
22.06.2017 16:18 - Vstupná ponuka 529 224,00 Cena s DPH
22.06.2017 16:18 - Najvýhodnejšia ponuka 529 224,00 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.1.16 15.06.2018 16:24