Nastavenie súborov cookies

Pokračovaním návštevy stránok webového sídla trhoviska vyjadrujete svoj súhlas so spracúvaním svojich technických súborov cookies, ktoré sú nutné pre zabezpečenie základného funkčného zobrazenia stránok a správneho vyhľadávania informácií na webovom sídle trhoviska v súlade so Zásadami používania súborov Cookies.

Detail zákazky Z20179805

 •    Vyhlásenie zákazky
  03.03.2017 09:04
 •    Predkladanie ponúk
  07.03.2017 09:05
 •    Ukončenie zákazky
  07.03.2017 09:07
 •    Zazmluvnenie zákazky
  07.03.2017 09:20

Z20179805

OF-123448

zazmluvnená

00332933

Mesto Vranov nad Topľou

Dr. C. Daxnera 87, Vranov nad Topľou, 09316, SVK

36470694

SBK, s.r.o. Vranov nad Topľou

B. Nemcovej 1, Vranov nad Topľou, 09301, SVK

Predmet zákazky

Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch asfaltovým betónom

oprava výtlkov, miestne komunikácie, asfaltovanie

 • 45233223-8 - Obnova povrchu vozoviek
 • 45233142-6 - Práce na oprave ciest

Stavebná práca

Položky opisného formulára
 1. Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch asfaltovým betónom
Funkcia
Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch v rozsahu 2 000 m2.
Technické vlastnosti Jed­not­ka Mi­ni­mum Ma­xi­mum Pres­ne
zarezanie výtlku m 8000
odstránenie/vybúranie asfaltového krytu m2 2000
odvoz vybúraného materiálu a jeho uskladnenie na skládku t 190
očistenie plochy po odstránení asfaltového krytu m2 2000
infiltračný postrek l 2000
dodávka a položenie asfaltového betónu tr. II, strednozrnný ABS (ACo), príp. jemnozrnný ABJ (ACo8) t 1093
zarovnanie a zhutnenie plochy po oprave m2 2000
ošetrenie hrán výtlkov tmeliacou hmotou, zálievka špár m 8000
penetračný náter podkladu m2 2000
Osobitné požiadavky na plnenie
Názov
Celková cena tejto zákazky (zmluvy) predstavuje cenu za opravu 2 000 m2 výtlkov v rozsahu uvedenom v technickej špecifikácii . Cena za opravu 1 m2 sa určí ako podiel celkovej ceny/2 000.
Priemerná hrúbka opravovaných výtlkov je 5 cm. V prípade opravy výtlkov väčších hrúbok sa oprava vykonáva po vrstvách.
Na spoločných obhliadkach, na ktorých sa zúčastní zástupca objednávateľa a zástupca zhotoviteľa, budú vždy upresnené jednotlivé rozsahy prác.
Po obhliadke v teréne budú mailovou formou potvrdené upresnenia jednotlivých opráv.
Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané a prebraté práce objednávateľom za predchádzajúci mesiac. (T.z. faktúru je oprávnený vystaviť najskôr prvý deň mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, kedy boli práce poskytované).
Súčasťou faktúry musí byť preberací protokol, ktorý bude obsahovať najmä počet m2, ktoré boli opravené,stručný opis prác vykonaných na oprave každého výtlku a vyjadrenie objednávateľa k uskutočneným prácam.
Súčasťou ceny za 1 m2 je vypracovanie projektu dočasného dopravného značenia dopravným inžinierom a odsúhlasený na príslušnom ODI. Súčasťou je aj označenie prác na ceste pomocou dočasného dopravného značenia A19, A4, Z4, a iných.
Cena je konečná a obsahuje všetky položky potrebné k realizácii danej opravy. Položky sú rozpísané v technickej špecifikácii predmetu zákazky.
Záruka na stavebné práce je 36 mesiacov od úhrady faktúry za vykonané práce.
Práce sa budú uskutočňovať v roku 2017 a budú ukončené opravením celkovo 2 000 m2 výtlkov.
Zhotoviteľ je povinný uskutočniť každú opravu najneskôr do 2 dní od mailového upresnenia opravy zo strany Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený v rámci jedného upresnenia opráv požadovať opravenie max. 200 m2 výtlkov, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Zhotoviteľ je povinný vyčistiť okolitý priestor, kde sa realizovala oprava a odstrániť prípadné škody spôsobené realizáciou diela. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží toto ustanovenie, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy o dielo.
Vzdialenosť stavby od obaľovacej súpravy "Obaľovačky" nesmie byť väčšia ako 20 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 20 min.
Na zníženie strát teploty zmesi pri preprave sa musia korby vozidiel zakrývať. Prednostne používať vozidlá s veľkou prepravnou kapacitou.

Podané rozpory na opisný formulár

Podané rozpory na osobitné požiadavky

Osobitné požiadavky na plnenie

Názov
Pôvodná hodnota Vzdialenosť stavby od obaľovacej súpravy "Obaľovačky" nesmie byť väčšia ako 20 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 20 min.
Navrhnutá hodnota Vzdialenosť stavby od obaľovacej súpravy "Obaľovačky" nesmie byť väčšia ako 20 km, resp. pri časovom vyjadrení nesmie doprava asfaltových zmesí trvať viac ako 20 min. Pokiaľ Dodávateľ pri realizácii tejto zákazky používa vyhrievaný zásobník s termostatom so schopnosťou nahrievania minimálne na teplotu 170°C, určený na asfaltové zmesi, vzdialenosť v km, alebo v časovom vyjadrení nebude skúmaná.

Odberateľ by nemal limitovať Dodávateľa vzdialenosťou alebo časovým vyjadrením pri odbere asfaltovo-betónových zmesí, pokiaľ Dodávateľ používa novú, certifikovanú zmes a prepravuje ju v špeciálnych automaticky vyhrievaných zásobníkoch určených na prepravu asfaltových zmesí priamo z "Obaľovčky". Navrhujeme prípadne doplniť požiadavku na predloženie certifikátu na zmes alebo dodacie listy, pre preukázanie kvality, frakcie a čerstvosti asfaltových zmesí.

Názov
Pôvodná hodnota Záruka na stavebné práce je 36 mesiacov od úhrady faktúry za vykonané práce.
Navrhnutá hodnota Záruka na stavebné práce je 36 mesiacov vždy odo dňa prevzatia časti diela Odovzdávacím, alebo preberacím protokolom a to za jednotlivé časti zvlášť.

Čas dodania, resp. ukončenia diela je uvedený ako dokončenie opráv 2000 m2. To môže znamenať, že jednotlivé objednávky, dokončené počas roka 2017 budú síce užívané, ale ich záručná doba bude plynúť až od uhradenia faktúry, čo je neurčitý termín a to hneď z viacerých dôvodov. Tak sa môže stať, že záruka v skutočnosti bude kľudne 36, resp. 47 mesiacov. Prípadne nech je jasne dané, že sa fakturuje po častiach, resp. po jednotlivých objednávkach, čo by tak aj malo byť po správnosti z účtovného hľadiska. Neviazať prosím záruku na čas úhrady, ale čas prevzatia diela, alebo jeho častí. To je korektné.

územie mesta, Vranov nad Topľou, Vranov nad Topľou, Prešovský, Slovenská republika

03.04.2017 07:00 — 30.06.2017 13:00

2 000,00 m2

55 000,00

Názov Merná jednotka Výhodnejšia hodnota Váha
Cena s DPH Menšia 100

03.03.2017 09:04

07.03.2017 09:05

V tejto zákazke sa elektronická aukcia nepoužije

 1064
 2
 1
Dátum predloženia Hodnota MJ Kritérium
06.03.2017 11:25 - Vstupná ponuka 54 999,60 Cena s DPH
07.03.2017 09:04 - Najvýhodnejšia ponuka 53 136,00 Cena s DPH
Názov Dátum vytvorenia
Prevziať všetky dokumenty
3.4.6.101 15.01.2019 13:03